Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom je HiZone s.r.o.
IČO: 55835775
DIČ:2122108692
Adresa: Palkovičova 245/15, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
kontakt: +421 910 118 280, info@acrobatix.sk


Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 165570/B.

Uvedená spoločnosť je prevádzkovateľom Acrobatix (ďalej len „Acrobatix“).

Acrobatix sa špecializuje na poskytovanie služieb pre klientov a to najmä v rozsahu poskytovania (ďalej aj ako „služby“): 

 • skupinové a individuálne cvičenia – vzdušná akrobacia na kruhu (Aerial Hoop), vzdušná akrobacia na šáloch (Aerial Silk), workout a ďalšie.
 • online rezervácie na jednotlivé individuálne a skupinové cvičenia prostredníctvom webovej stránky Acrobatix
 • predaj materiálového vybavenia na vzdušnú akrobaciu

Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované Acrobatix a v tej súvislosti má záujem vstupovať do záväzkových vzťahov s Acrobatix (ďalej len „klient“).

Inštruktor je osoba príslušnej kvalifikácie, ktorá vedie skupinové a individuálne cvičenia (ďalej len „inštruktor“).

Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, resp. príslušný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie podľa miestnej príslušnosti Prevádzky (ďalej len „orgán dozoru“).

Práva a povinnosti prevádzkovateľa a klienta pri týchto vzťahoch sa budú riadiť obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok. 

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom a klientom, s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o obojstranne záväzných podmienkach poskytovania služieb.

Tieto VOP resp. podmienky uvedené v týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť klientovi službu a klient sa zaväzuje za túto službu zaplatiť dohodnutú cenu (ďalej aj ako „dohoda“ alebo „dohoda o poskytnutí služby“).

 

OBJEDNANIE SLUŽBY

Klient je oprávnený objednať si službu, ktorá sa nachádza v aktuálnej ponuke služieb Acrobatix. Aktuálna ponuka služieb Acrobatix je verejne dostupná na webovej stránke Acrobatix (www.acrobatix.sk). Acrobatix si vyhradzuje právo na zmenu aktuálnej ponuky služieb.

Objednávku na poskytnutie služby a rezerváciu termínu môže klient zrealizovať prostredníctvom registrácie na webovej stránke Acrobatix (www.acrobatix.sk). Klient je povinný pri registrácií uviesť pravdivé a úplné osobné údaje a vykonať platbu. Zrealizovanie objednávky je úkonom smerujúcim k uzavretiu dohody o poskytnutí služby.

Dohoda o poskytnutí služby je uzavretá včasným prijatím (akceptáciou) objednávky klienta Acrobatix. O prijatí objednávky je klient vyrozumený bezodkladne a to aj formou oznámenia.

Uzavretím dohody o poskytnutí služby sa Acrobatix zaväzuje zabezpečiť klientovi službu v dohodnutom čase, rozsahu a kvalite. Acrobatix vzniká súčasne právo žiadať od klienta zaplatenie dohodnutej ceny služby. 

Strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že Acrobatix si vyhradzuje právo v prípade nepredvídateľných okolností nahradiť, či zmeniť Inštruktora a Klient nemá v danej situácii nárok na vrátenie peňazí.

 

PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Ceny služieb, ktoré sa nachádzajú v ponuke Acrobatix sú uvedené v eurách, sú to ceny konečné. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Prevádzkovateľ však garantuje cenu pre klienta v čase objednávky služieb; v prípade, že aj tak príde k zvýšeniu ceny zo strany prevádzkovateľa, klient má právo takú službu odmietnuť a má právo od zmluvy odstúpiť (v prípade, že klient takýto úkon neurobí napriek upozorneniu, má sa za to, že novú cenu akceptuje).

Klient je povinný zaplatiť Acrobatix dohodnutú cenu za službu vopred, minimálne v deň začiatku kurzu alebo hodiny online, cez platobnú bránu na webstránke www.acrobatix.sk.

Klient je oprávnený zrealizovať objednávku služby iba v prípade krytia ceny objednávanej služby peňažným plnením. Za to sa považuje platba platobnou kartou prostredníctvom web stránky www.acrobatix.sk.

Klient je oprávnený zrealizovať objednávku služby iba termíne na ktorý sa prihlásil, ak v týchto VOP nie je uvedené inak. Ak má klient záujem prihlásiť na ďalšie služby, musí tak urobiť opätovne cez rezervačný a platobný systém na webstránke www.acrobatix.sk.

V prípade nedostatočného počtu prihlásených klientov na dané individuálne alebo skupinové cvičenie, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo dané cvičenie zrušiť. Klient bude o uvedenom stave riadne a včas informovaný a má právo na vrátenie uhradenej sumy.

Služby sa poskytujú v Acrobatix STUDIO, Tomášikova 30A, Bratislava a AcrobatiX GYM, Sokolská 1, 811 04 Bratislava, pokiaľ nie je určené inak.

Prevádzkovateľ neznáša náklady za bankové poplatky, internetové služby a iné obdobné náklady, ktoré klientovi vzniknú pri objednaní služieb od prevádzkovateľa.

V prípade, že Klient zruší rezerváciu kurzu, jednorazovej hodiny, súkromnej hodiny, workshopu alebo fotenia aspoň 48 pred jeho začatím, bude mu refundovaná plná výška ceny Služby. Ak Klient zruší rezerváciu vyššie uvedených Služieb aspoň 24 hodín pred ich začatím, refundácia je vo výške 50% z ceny Služby, v opačnom prípade (t.j. ak Klient zruší rezerváciu vyššie uvedených Služieb v čase menej ako 24 hodín pred ich začatím) Klient stráca nárok na akúkoľvek formu refundácie.

Klient, ktorý má zakúpený 8 týždňový kurz má nárok na jednu náhradnú hodinu v prípade, že sa z kurzovej hodiny odhlási najneskôr 3 hodiny pred jej začatím. V opačnom prípade Klient stráca nárok na náhradnú hodinu. Klient si môže nahradiť hodinu akoukoľvek inou hodinou z rozvrhu, kde je voľné miesto a to najneskôr do skončenia daného kurzu. Po odhlásení z náhradnej hodiny zaniká možnosť opätovnej náhrady

V prípade vážneho ochorenia alebo zranenia, tehotenstva alebo iných nepredvídateľných udalostí vis major, ktoré znemožňujú Klientovi využívať Služby, môže Klient písomne požiadať Prevádzkovateľa o bezplatné odhlásenie z jednorazovej hodiny či kurzu a možnosť náhrady vymeškaných hodín z vyššie uvedených dôvodov. V záujme uplatnenia nároku Klienta podľa tohto odseku Podmienok je potrebné aby Klient objasnil skutočnosti, ktoré mu zabránili využívať Služby, bezodkladne písomne, e-mailom alebo telefonicky oznámil Prevádzkovateľovi najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa kedy k takejto skutočnosti došlo. Klientovi nevzniká nárok na finančnú náhradu.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Klient má právo na odstúpenie od zmluvy pred začiatkom poskytovania služby, za ktorý sa považuje 1. vytvorenie rezervácie na hodinu v rezervačnom systéme www.acrobatix.sk, v prípade, že Klient rezerváciu vytvoril nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.

Klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle ust. § 7, ods. 6, písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. Klient však má právo odstúpiť od zmluvy v tých prípadoch, ak je to v týchto VOP výslovne uvedené.

 

REKLAMÁCIA SLUŽBY

Reklamáciu musí Klient uplatniť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 7 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.

Prevádzkovateľ je povinný reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. V prípade, že by vybavenie reklamácie malo trvať dlhšie, tak klient má právo od zmluvy odstúpiť.

Klient je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie, a vo vlastnom záujme tieto preukázateľne skutkovo podložiť.

Pokiaľ ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, Poskytovateľ bezodkladne vykoná nápravné opatrenia, prípadne má klient právo na zľavu. Ak síce ide o odstrániteľné vady, ale ide o väčši počet takýchto vád, alebo sa vady opakujú, má klient právo od zmluvy odstúpiť.

Pokiaľ ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť Klient má právo na zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa môže prevádzkovateľ s Klientom dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej služby za inú.

O vybavení reklamácie bude klient informovaný.

Klient môže službu reklamovať priamo u prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ týmto informuje Klientov, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči Klientom môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke  www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov); Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov (do 5,- eur s DPH). V prípade akýchkoľvek problémov môže Klient kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.

 

ZODPOVEDNOSŤ

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v štúdiu alebo v priestoroch šatne.

Klient využíva Služby Acrobatix na vlastné nebezpečenstvo, riziko a zodpovednosť v súlade s jeho zdravotným stavom.

V prípade, ak Klient zistí, že jeho zdravotný stav alebo stav cvičebných pomôcok, alebo priestor Štúdia neumožňuje pokračovanie vo využívaní služieb, alebo takéto pokračovanie by mohlo ohroziť jeho zdravotný stav, je povinný toto bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi alebo jeho zástupcom (Inštruktorom) a ihneď ukončiť využívanie služieb.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku, ktoré môžu Klientovi vzniknúť nedodržaním tohto postupu, či pokynov Poskytovateľa alebo Inštruktorov.

Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu alebo nerešpektovaním pokynov Inštruktora alebo spôsobené porušením povinností tretej osoby.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Klient je povinný najmä:

 • riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa
 • poskytnúť prevádzkovateľovi riadne, ucelené a pravdivé informácie o svojom zdravotnom stave a tieto v prípade potreby bezodkladne aktualizovať 
 • bezodkladne ohlásiť prevádzkovateľovi všetky klientovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služieb prevádzkovateľom
 • nevyužívať služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších klientov prevádzkovateľa pri využívaní týchto služieb, či inak neprimerane obmedzoval prevádzkovateľa
 • využívať služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, zmluvnými dojednaniami, týmto dokumentom a vnútornými predpismi prevádzkovateľa
 • nezdržiavať sa v priestoroch určenom na poskytovanie služieb pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, nefajčiť / v takom prípade je prevádzkovateľ oprávnený klienta z priestoru vykázať a to bez nároku na akúkoľvek finančnú kompenzáciu alebo bez nároku na vrátenie akejkoľvek platby
 • nezdržiavať sa v priestoroch určenom na poskytovanie služieb so zjavnou prenosnou alebo infekčnou chorobou / v takom prípade je prevádzkovateľ oprávnený klienta z priestoru vykázať a to bez nároku na akúkoľvek finančnú kompenzáciu alebo bez nároku na vrátenie akejkoľvek platby/; v prípade, ak príznaky infekčnej choroby nie sú touto chorobou, hoci sa tak javia (napríklad príznaky sezónnych alergií), je klient povinný preukázať svoj zdravotný stav potvrdením od lekára. V opačnom prípade sa má za to, že ide o také ochorenie, ktoré prevádzkovateľa oprávňuje vykázať klienta z priestoru určeného na poskytovanie služieb
 • Klient je celkovo povinný počas návštevy udržiavať v priestoroch, kde prebieha Služba poriadok a čistotu.

Podmienkou poskytovania služieb je zdravotná spôsobilosť klienta. Klient z uvedeného dôvodu poskytuje prevádzkovateľovi informácie o každom relevantnom zdravotnom obmedzení, ktoré môže mať vplyv na vykonávanie cvičenia. Klient je povinný svoj zdravotný stav opísať pravdivo a nič dôležité nezamlčať. 

Klient prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav a zúčastňuje sa na cvičeniach výlučne na vlastné riziko.

Klient alebo jeho zákonný zástupca prehlasuje, že počas hodín vzdušnej akrobacie v AcrobatiX bude dodržiavať pokyny lektora, cvičebné náradie a náčinie bude využívať len pod dohľadom lektora a len v súlade s jeho/jej inštrukciami, bude využívať priestor len takým spôsobom, aby nezapríčinil úraz sebe alebo inej osobe, bude dodržiavať a riadiť sa prevádzkovým poriadkom, bude dodržiavať zásady hygieny a slušného správania, bude dbať o svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov hodín a ak by pokračovanie účastníka na hodine vzdušnej akrobacie ohrozovalo jeho alebo ostatných účastníkov, bezodkladne to oznámi. Zároveň prehlasuje, že si je vedomý svojho zdravotného stavu alebo zdravotného stavu svojho dieťaťa a pohybovú aktivitu vykonáva na vlastnú zodpovednosť.

Prevádzkovateľ je oprávnený:

 • zhotovovať v rámci priestorov prevádzky fotografie, videá a iné obrazovo zvukové záznamy, ktoré môžu byť použité na marketingové účely, spojené s propagáciou značky AcrobatiX. Takéto materiály môžu byť teda zverejnené. 
 • neumožniť vstup do Priestoru akejkoľvek osobe a to i bez udania dôvodu

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby tehotným ženám a osobám, ktorým ich zdravotný stav nedovoľuje vykonávať danú činnosť, alebo ktoré neposkytnú písomné vyhlásenie o svojom zdravotnom a fyzickom stave, alebo ktoré opakovane a/alebo hrubo porušujú tieto podmienky, či pokyny inštruktora. 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Klient berie na vedomie, že ochrana osobných údajov je riešená v osobitnom dokumente.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná v elektronickej forme – email, správy na FB, IG a iné, alebo telefonicky a táto komunikácia je pre obe strany záväzná.

Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú právne normy platné a účinné na území Slovenskej republiky.  V prípade vzniku sporu medzi klientom a prevádzkovateľom sú na konanie príslušné súdy na území Slovenskej republiky a sporové konanie bude prebiehať v súlade so zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP. Na eventuálne vykonanú zmenu týchto VOP nie je prevádzkovateľ povinný klienta osobitne upozorniť. Platné a účinné znenie VOP  je prevádzkovateľ povinný zverejniť na internetovej stránke www.acrobatix.sk. Zmluva uzatvorená s klientom sa riadi takým znením VOP, ktoré bolo platné a účinné v čase, v ktorom klient potvrdil oboznámením sa s obsahom VOP a následne došlo k platnému uzatvoreniu zmluvy medzi klientom a prevádzkovateľom.

Klient bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal si ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Tieto VOP vstupujú do platnosti dňa 19.4.2023