Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ: Acrobatix s.r.o., IČO: 55075291, DIČ: -, Adresa: Roľnícka 9239/21 831 07 Bratislava – mestská časť Vajnory

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 165570/B.

Uvedená spoločnosť je prevádzkovateľom Acrobatix (ďalej len „Acrobatix“).

Acrobatix sa špecializuje na poskytovanie služieb pre klientov a to najmä v rozsahu poskytovania (ďalej aj ako „služby“): 

 • skupinové a individuálne cvičenia – vzdušná akrobacia na kruhu (Aerial Hoop), vzdušná akrobacia na šáloch (Aerial Silk), workout a ďalšie.

 • online rezervácie na jednotlivé individuálne a skupinové cvičenia prostredníctvom webovej stránky Acrobatix

 • predaj materiálového vybavenia na vzdušnú akrobaciu

Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované Acrobatix a v tej súvislosti má záujem vstupovať do záväzkových vzťahov s Acrobatix (ďalej len „klient“).

Inštruktor je osoba príslušnej kvalifikácie, ktorá vedie skupinové a individuálne cvičenia (ďalej len „inštruktor“).

Práva a povinnosti prevádzkovateľa a klienta pri týchto vzťahoch sa budú riadiť obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok. 

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom a klientom, s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o obojstranne záväzných podmienkach poskytovania služieb.

Tieto VOP resp. podmienky uvedené v týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť klientovi službu a klient sa zaväzuje za túto službu zaplatiť dohodnutú cenu (ďalej aj ako „dohoda“ alebo „dohoda o poskytnutí služby“).

Objednanie služby

Klient je oprávnený objednať si službu, ktorá sa nachádza v aktuálnej ponuke služieb Acrobatix. Aktuálna ponuka služieb Acrobatix je verejne dostupná na webovej stránke Acrobatix (www.acrobatix.sk). Acrobatix si vyhradzuje právo na zmenu aktuálnej ponuky služieb.

Objednávku na poskytnutie služby môže klient zrealizovať prostredníctvom registrácie na webovej stránke Acrobatix (www.acrobatix.sk). Zrealizovanie objednávky je úkonom smerujúcim k uzavretiu dohody o poskytnutí služby.

Dohoda o poskytnutí služby je uzavretá včasným prijatím (akceptáciou) objednávky klienta Acrobatix. O prijatí objednávky je klient vyrozumený bezodkladne a to aj formou oznámenia.

Uzavretím dohody o poskytnutí služby sa Acrobatix zaväzuje zabezpečiť klientovi službu v dohodnutom čase, rozsahu a kvalite. Acrobatix vzniká súčasne právo žiadať od klienta zaplatenie dohodnutej ceny služby. 

Strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že Acrobatix si vyhradzuje právo v prípade nepredvídateľných okolností nahradiť, či zmeniť Inštruktora a Klient nemá v danej situácii nárok na vrátenie peňazí.

Platobné a dodacie podmienky

Ceny služieb, ktoré sa nachádzajú v ponuke Acrobatix sú uvedené v eurách, sú to ceny konečné. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Klient je povinný zaplatiť Acrobatix dohodnutú cenu za službu minimálne v deň začiatku kurzu online, cez platobnú bránu na webstránke www.acrobatix.sk.

Klient je oprávnený zrealizovať objednávku služby iba v prípade krytia ceny objednávanej služby peňažným plnením. Za to sa považuje platba platobnou kartou prostredníctvom web stránky www.acrobatix.sk.

V prípade nedostatočného počtu prihlásených klientov na dané individuálne alebo skupinové cvičenie, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo dané cvičenie zrušiť. Klient bude o uvedenom stave riadne a včas informovaný a má právo na vrátenie uhradenej sumy.

Služby sa poskytujú v Acrobatix STUDIO, Bajkalská 12B, Bratislava a AcrobatiX GYM, Sokolská 1, 811 04 Bratislava, pokiaľ nie je určené inak.

Reklamačný poriadok

Odstúpenie od zmluvy

Klient má právo na odstúpenie od zmluvy pred začiatkom poskytovania služby, za ktorý sa považuje 1. vytvorenie rezervácie na hodinu v rezervačnom systéme www.acrobatix.sk, v prípade, že Klient rezerváciu vytvoril nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.

Reklamácia služby

V prípade, že je Klientovi poskytnutá služba so závadou má právo podať písomnú reklamáciu v lehote 7 dní od poskytnutia danej služby. Poskytovateľ posúdi reklamáciu v lehote 14 dní a podá písomné vyrozumenie Klientovi.

Klient je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie a tieto preukázateľne skutkovo podložiť.

Pokiaľ ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, Poskytovateľ bezodkladne vykoná nápravné opatrenia.

Pokiaľ ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť Klient má právo na zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v štúdiu alebo v priestoroch šatne.

Klient využíva Služby Acrobatix na vlastné nebezpečenstvo, riziko a zodpovednosť v súlade s jeho zdravotným stavom.

V prípade, ak Klient zistí, že jeho zdravotný stav alebo stav cvičebných pomôcok, alebo priestor Štúdia neumožňuje pokračovanie vo využívaní služieb, alebo takéto pokračovanie by mohlo ohroziť jeho zdravotný stav, je povinný toto bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi alebo jeho zástupcom (Inštruktorom) a ihneď ukončiť využívanie služieb.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku, ktoré môžu Klientovi vzniknúť nedodržaním tohto postupu, či pokynov Poskytovateľa alebo Inštruktorov.

Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu alebo nerešpektovaním pokynov Inštruktora alebo spôsobené porušením povinností tretej osoby.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Klient je povinný najmä:

 • riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa

 • poskytnúť prevádzkovateľovi riadne, ucelené a pravdivé informácie o svojom zdravotnom stave a tieto v prípade potreby bezodkladne aktualizovať 

 • bezodkladne ohlásiť prevádzkovateľovi všetky klientovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služieb prevádzkovateľom

 • nevyužívať služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších klientov prevádzkovateľa pri využívaní týchto služieb, či inak neprimerane obmedzoval prevádzkovateľa

 • využívať služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, zmluvnými dojednaniami, týmto dokumentom a vnútornými predpismi prevádzkovateľa

 • nezdržiavať sa v priestoroch určenom na poskytovanie služieb pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, nefajčiť / v takom prípade je prevádzkovateľ oprávnený klienta z priestoru vykázať a to bez nároku na akúkoľvek finančnú kompenzáciu alebo bez nároku na vrátenie akejkoľvek platby

 • nezdržiavať sa v priestoroch určenom na poskytovanie služieb so zjavnou prenosnou alebo infekčnou chorobou / v takom prípade je prevádzkovateľ oprávnený klienta z priestoru vykázať a to bez nároku na akúkoľvek finančnú kompenzáciu alebo bez nároku na vrátenie akejkoľvek platby/; v prípade, ak príznaky infekčnej choroby nie sú touto chorobou, hoci sa tak javia (napríklad príznaky sezónnych alergií), je klient povinný preukázať svoj zdravotný stav potvrdením od lekára. V opačnom prípade sa má za to, že ide o také ochorenie, ktoré prevádzkovateľa oprávňuje vykázať klienta z priestoru určeného na poskytovanie služieb

Klient je celkovo povinný počas návštevy udržiavať v priestoroch, kde prebieha Služba poriadok a čistotu.

Podmienkou poskytovania služieb je zdravotná spôsobilosť klienta. Klient z uvedeného dôvodu poskytuje prevádzkovateľovi informácie o každom relevantnom zdravotnom obmedzení, ktoré môže mať vplyv na vykonávanie cvičenia. Klient je povinný svoj zdravotný stav opísať pravdivo a nič dôležité nezamlčať. 

Klient prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav a zúčastňuje sa na cvičeniach výlučne na vlastné riziko.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby tehotným ženám a osobám, ktorým ich zdravotný stav nedovoľuje vykonávať danú činnosť. 

 

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje klientov za účelom:

 • Registrácie Klienta – v rozsahu spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónny kontakt),

 • Jednoznačnej identifikácie Klienta,

 • Marketingu – zasielaním newsletter správ a to formou elektronickej pošty v rozsahu spracúvaných osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt a e-mail).

Poskytovateľ prehlasuje, že:

 • spracované osobné údaje Klienta použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít

 • oznámi Klientovi zamýšľané zhotovovanie záznamov (videí, fotografií) z hodín, a z poskytovania služieb. Klient môže prejaviť svoj súhlas alebo nesúhlas so zhotovovaním záznamov s jeho podobizňou

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zverejňovať zhotovené vizuálne záznamy na svojej webstránke www.acrobatix.sk, na svojej facebook stránke a instagram profile ako aj v iných médiách (printových, audiovizuálnych a pod.), a to na propagačne účely.

 

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná v elektronickej forme – email, správy na FB, IG a iné, alebo telefonicky a táto komunikácia je pre obe strany záväzná.

Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú právne normy platné a účinné na území Slovenskej republiky.  V prípade vzniku sporu medzi klientom a prevádzkovateľom sú na konanie príslušné súdy na území Slovenskej republiky a sporové konanie bude prebiehať v súlade so zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP. Na eventuálne vykonanú zmenu týchto VOP nie je prevádzkovateľ povinný klienta osobitne upozorniť. Platné a účinné znenie VOP  je prevádzkovateľ povinný zverejniť na internetovej stránke www.acrobatix.sk. Zmluva uzatvorená s klientom sa riadi takým znením VOP, ktoré bolo platné a účinné v čase, v ktorom klient potvrdil oboznámením sa s obsahom VOP a následne došlo k platnému uzatvoreniu zmluvy medzi klientom a prevádzkovateľom.

Klient bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal si ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto VOP vstupujú do platnosti dňa 15.12.2022