Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje považuje spoločnosť AcrobatiX s.r.o. za dôležitú hodnotu vyžadujúcu si náležitú ochranu. Spoločnosť AcrobatiX s.r.o. sa zaväzuje spracúvať všetky poskytnuté osobné údaje výlučne zákonným spôsobom, v rozsahu a spôsobom podľa príslušných právnych predpisoch, predovšetkým v súlade s (i) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) a so (ii) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov sa spoločnosť AcrobatiX s.r.o. zaväzuje najmä: získavať osobné údaje výlučne na zákonom ustanovený účel; spracúvať osobné údaje len v minimálnom, nevyhnutnom rozsahu a len počas nevyhnutej doby;  chrániť prijaté dokumenty pred stratou, poškodením, zneužitím, odcudzením, neoprávneným sprístupnením, poskytnutím alebo inými neprípustnými formami spracúvania; prijať primerané technické a organizačné opatrenia v súlade s GDPR.

Spoločnosť AcrobatiX s.r.o. týmto informuje klienta, že pri spracúvaní a ochrane osobných údajov postupuje v súlade so Zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov spoločnosti AcrobatiX s.r.o. a tieto zásady informujú klienta o tom, v akom rozsahu a akým spôsobom predávajúci spracúva, využíva a chráni osobné údaje klienta.

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov spoločnosti AcrobatiX s.r.o.

Tieto zásady spracúvania a ochrany osobných údajov informujú o tom, v akom rozsahu a akým spôsobom spracúvame, využívame a chránime Vaše osobné údaje za účelom čo najlepšieho poskytovania našich služieb.

Vymedzenie základných pojmov

Na úvod si dovoľujeme vysvetliť Vám základné pojmy, ktoré budeme pre zjednodušenie používať v ďalšom texte týchto zásad v skrátenom znení: „Zásady“ znamenajú tieto zásady spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany našej spoločnosti;

„Spoločnosť“ alebo „My“ je spoločnosť AcrobatiX s.r.o., so sídlom na adrese Roľnícka  9239/21, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajnory, Slovenská republika, IČO:55075291, „Osobné údaje“ sú všetky údaje a informácie, ktoré Vás identifikujú alebo na základe ktorých Vás možno identifikovať či už priamo alebo nepriamo a tiež informácie, ktoré o Vás vypovedajú;

„Spracúvanie“ osobných údajov znamená akúkoľvek spracovateľskú operáciu alebo súbor takýchto operácií s Vašimi osobnými údajmi alebo so súbormi Vašich osobných údajov, bez ohľadu na to, či sú vykonávané automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie.

Základné zásady

Vaše osobné údaje považujeme za dôležitú hodnotu vyžadujúcu si náležitú ochranu, preto k nim pristupujeme s potrebnou starostlivosťou a pri ich spracúvaní postupujeme dôsledne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ďalšími platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov za každých okolností dbáme na dodržiavanie nasledujúcich základných zásad:

Zásada zákonnosti: Vaše osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu Vašich základných práv, pritom postupujeme voči Vám za každých okolností korektne a transparentne.

Zásada účelového obmedzenia: Vaše osobné údaje získavame výlučne na konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené účely a ďalej ich nespracúvame spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný.

Zásada minimalizácie: Vaše osobné údaje spracúvame v primeranom, relevantnom a obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie sledovaného účelu ich spracúvania.

Zásada správnosti: Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dôsledne dbáme na to, aby boli všetky Vaše osobné údaje správne a v prípade potreby včas aktualizované, pritom prijímame všetky rozumné, primerané a účinné opatrenia potrebné k tomu, aby boli osobné údaje, ktorú sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktorý sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazané alebo opravené.

Zásada obmedzeného uschovávania: Vaše osobné údaje uschovávame vo forme umožňujúcej Vašu identifikáciu a to po potrebnú dobu, najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý osobné údaje spracúvame.

Zásada integrity a dôvernosti: Zabezpečujeme v potrebnom rozsahu ochranu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame spôsobom zaručujúcim ich primeranú bezpečnosť vrátane ochrany pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, výmazom alebo poškodením, pričom na tento účel využívame vyspelé opatrenia technickej a organizačnej povahy.

Lokalizácia: Všetky Vaše osobné údaje spracúvame a uschovávame v rámci Európskej únie a neposkytujeme ich do tretích krajín mimo Európskej únie.

Ktoré osobné údaje spracúvame

Osobné údaje, ktoré spracúvame, získavame od Vás ako dotknutej osoby a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely poskytovania našich služieb alebo v súvislosti s ich poskytovaním. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov má naša Spoločnosť postavenie prevádzkovateľa. V prípade, ak ste záujemcom o naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje preto, aby sme Vás mohli kontaktovať a urobiť Vám ponuku našich služieb. Ak ste sa už stali našim klientom, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom spravovania zmluvného vzťahu, ktorý medzi Vami a našou spoločnosťou vznikol alebo existoval a za účelom plnenia našich povinností z toho vyplývajúcich. V oboch prípadoch, či už ste záujemcom o naše služby alebo našim klientom, môžeme Vaše osobné údaje využiť tiež na marketingové a obchodné účely, ako je zasielanie obchodných ponúk, získavanie prehľadu o využívaní našich služieb a pod., a to na účely a podľa pravidiel, ktoré sú bližšie špecifikované v ďalšom texte týchto zásad.

Osobné údaje klientov

Ktoré osobné údaje spracúvame:

Spracúvame osobné údaje, ktorá nám poskytnete pri objednávke našich služieb, pri vypĺňaní kontaktného formuláru a osobné údaje, ktoré vyplynú z priebehu poskytovania našich služieb. Ide o Vaše identifikačné údaje a kontaktné údaje v rozsahu: (i) meno; (ii) priezvisko; (iii) e-mailová adresa a (iv) telefónne číslo, (v) vek. Uvedené osobné údaje nám umožňujú získať prehľad o predmete poskytovaných služieb a o ich priebehu a výsledkoch za účelom čo najlepšieho plnenia našich povinností, ako aj za účelom prispôsobovania našich služieb Vašim potrebám.

Na aký účel osobné údaje spracúvame:

Poskytovanie našich služieb je založené spolupráci s klientmi, preto spracúvame osobné údaje potrebné pre výkon našich práv a plnenie povinností z toho vyplývajúcich.

Odkiaľ získavame Vaše Osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú získavame od Vás, našich klientov a to tak, že nám ich sami poskytnete.

Doba spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje je možné spracúvať len po dobu, počas ktorej pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe sa osobné údaje bezodkladne vymažú v súlade s príslušnými internými predpismi a dokumentmi našej spoločnosti upravujúcimi doby uchovávania jednotlivých údajov. V tejto súvislosti nás môžete kedykoľvek požiadať, aby sme Vám uviedli, ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané a uchovávané. Po uplynutí príslušnej doby sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

Osobné údaje záujemcov

Záujemca:

Ak ste nás oslovili ako záujemca o naše služby, či už formou online prihlasovacieho formulára, telefonicky alebo iným spôsobom alebo ak ste inak prejavili záujem o naše služby, budeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám v tejto súvislosti poskytli, a to za účelom, aby sme Vás mohli kontaktovať a urobiť Vám ponuku našich služieb.

Súhlas:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý nám udelíte v súvislosti s prejaveným záujmom o naše služby.

Odvolanie súhlasu:

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania Vášho súhlasu môžeme osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu spracúvať len za účelom, aby sa zabránilo Vášmu opakovanému kontaktovaniu zo strany našej spoločnosti. Ktoré osobné údaje spracúvame: Spracúvame Vaše identifikačné údaje a kontaktné údaje v rozsahu: (i) meno; (ii) priezvisko; (iii) e-mailová adresa a (iv) telefónne číslo (v) vek a ďalej (vi) údaje uvedené v správe tvoriacej súčasť prihlasovacieho formulára v rozsahu, v akom nám Vaše osobné údaje v rámci tejto správy dobrovoľne poskytnete. Na základe poskytnutých údajov Vás budeme kontaktovať s ponukou našich služieb alebo stretnutia za účelom spresnenia predmetu Vášho záujmu.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. Z akých dôvodov spracúvame osobné údaje na marketingové účely: Dôvodom spracúvania osobných údajov na tento účel je, aby sme svojich klientov a ďalšie osoby, u ktorých predpokladáme záujem o naše služby, vo všeobecnej rovine informovali o ponuke našich služieb, novinkách a aktualitách a to formou zasielania elektronických alebo tlačených newslettrov (informačných správ) a iných marketingových materiálov, a aby sme našich klientov a ďalšie osoby, u ktorých predpokladáme záujem o naše služby, vo vybraných prípadoch e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným spôsobom oslovili s ponukou našich služieb. Ďalším dôvodom je, aby sme prostredníctvom marketingových prieskumov a prieskumov spokojnosti s našimi službami, mohli prispôsobovať ponuku našich služieb Vašim potrebám a požiadavkám a aby sme mohli neustále zlepšovať kvalitu a úroveň našich služieb. Vaše osobné údaje na účely Vášho kontaktovania s marketingovými materiálmi a informáciami spracúvame len v takom prípade, ak existuje rozumný predpoklad, že máte o ponuku našich služieb záujem, čo možno predpokladať najmä vtedy, ak v súčasnosti ste alebo v minulosti ste boli našimi klientmi.

Kedy je možné zasielať Vám ponuky našich služieb e-mailom:

Využitie Vašej e-mailovej adresy na zasielanie ponúk našich služieb a na iné marketingové účely je možné len v prípade, ak ste nám Vašu e-mailovú adresu oznámili a zároveň ste nám tým na využitie Vašej e-mailovej adresy na takýto účel udelili súhlas.  

Aké osobné údaje spracúvame na marketingové účely: Na uvedený účel spracúvame nasledujúce typy osobných údajov, pričom v konkrétnom prípade nemusia byť spracúvané všetky uvedené typy osobných údajov: identifikačné údaje a kontaktné údaje v rozsahu: (i) meno; (ii) priezvisko; (iii) e-mailová adresa (iv) telefónne číslo a (v) vek;

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje: Zdrojom marketingových osobných údajov je pre nás kontaktný formulár a prihlasovací formulár. V prípade využitia telefonického alebo e-mailového kontaktu našej spoločnosti uschovávame túto udalosť spolu s poskytnutým osobnými údajmi.

Doba spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje na účely Vášho kontaktovania s marketingovými a obchodnými ponukami a informáciami spracúvame a uschovávame tak dlho, ako dlho možno rozumne predpokladať Váš záujem o naše služby, ak ste skôr neuplatnili námietky proti takémuto spracúvaniu alebo ak ste neodvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Osobné údaje na účely prispôsobovania komunikácie s Vami spracúvame na základe Vášho súhlasu udeleného nám na tento účel a to odo dňa jeho udelenia do 6 mesiacov odo dňa, kedy ste prestali byť našimi aktívnymi klientmi.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje sú pre nás dôverné, preto s výnimkami uvedenými v nasledujúcom texte týchto zásad, Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám a to priamo ani nepriamo, napríklad ich sprístupnením. S Vašimi osobnými údajmi neobchodujeme.

Sprostredkovatelia: Osobné údaje môžeme poskytnúť subjektom, ktoré pre nás spracúvajú osobné údaje alebo ktoré nám poskytujú služby, ktorých nevyhnutnou súčasťou je sprístupnenie osobných údajov. Ide predovšetkým o subjekty, ktoré nám poskytujú služby informačných technológií, databázové služby, účtovné služby, daňové poradenstvo alebo právne služby. Sprostredkovatelia nespracúvajú osobné údaje samostatne, ale výlučne podľa našich pokynov, pričom nesieme zodpovednosť za to, že zo strany sprostredkovateľov nedôjde k zneužitiu osobných údajov, ktoré im budú poskytnuté a že sú s nimi uzavreté zmluvy o dôvernosti a mlčanlivosti týkajúce sa osobných údajov a ďalšie zmluvy s príslušnými sprostredkovateľmi zabezpečujúce ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Právo odvolať súhlas: Na príslušný účel spracúvania osobných údajov vyžaduje naša spoločnosť od Vás ako dotknutej osoby súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorý je jasným prejavom vôle a je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na konkrétny účel, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Záverečné ustanovenia
Naša Spoločnosť je oprávnená meniť tieto zásady, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien ako aj aktualizácie účelu a prostriedkov spracúvania osobných údajov. Zmenu týchto zásad Vám oznámime zverejnením ich aktualizovaného znenia na našich webových stránkach.